Veelgestelde vragen over glas

Heeft u vragen over glas of het onderhoud daarvan? Meer weten over ventilatie? Op deze pagina vindt u de antwoorden!

Condensvorming aan de buitenzijde van mijn isolatieglas, hoe kan dit?

Condensvorming op de buitenruit van de isolatieruit kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

Hoe beter het isolatieglas isoleert hoe groter de kans is dat dit verschijnsel zich voordoet. Bij een isolatieruit met een hoge isolatiewaarde is de invloed van de binnentemperatuur op de buitenruit het erg klein. Ofwel de binnentemperatuur heeft weinig invloed op de temperatuur van de buitenruit. De buitenruit blijft dus langer koud waardoor de kans op condensatie groter is geworden.

Zodra buiten de temperatuur toeneemt warmt ook de buitenruit van het isolatieglas iets op waardoor het condensatiepunt wordt verlegd en de kans op condensatie afneemt. Uiteraard speelt naast de buitentemperatuur de relatieve luchtvochtigheid een hoofdrol in dit proces.

De kans op condensvorming is te beperken door uw woning goed te ventileren. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een ventilatierooster op het glas. Proglass kan u hierin uitstekend adviseren.

Condensvorming aan de kamerzijde van mijn glas, hoe kan dit?

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan op het koude glasoppervlak. Bij isolatieglas met een hoge isolatiewaarde (bijvoorbeeld HR++) is het risico op condensvorming het kleinst. Door de hoge isolatiewaarde van HR++ glas is de temperatuur van de binnenruit hoger dan bij minder goed isolerend of enkel glas. De kans op condensatie neemt af naarmate de temperatuur van het oppervlak toeneemt. Uiteraard speelt ook de luchtvochtigehid in de woning een zeer belangrijke rol bij dit proces.

De kans op condensvorming is te beperken door uw woning goed te ventileren. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van een ventilatierooster op het glas. Proglass kan u hierin uitstekend adviseren.

Mijn ruiten zijn niet helemaal helder, maar hebben een kleurtje, klopt dat?

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.

HR++ beglazing heeft door het toepassen van een coating op het glas een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan.

Ik zie vertekeningen als ik door mijn glas naar buiten kijk?

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

Welke normen gelden voor het onderhoud van isolatieglas?

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. Ventilerende neuslatten dienen regelmatig aan de voor-/onderzijde gereinigd te worden zodat er een vrij luchtstroom onder het glas kan stromen.

Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.

Valt mijn isolatieruit onder de garantie?

Proglass geeft in de meeste gevallen tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, speelt de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar ook een belangrijke rol.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan.
Dit kan zijn door:
een productiefout,
een plaatsingsfout
of onvoldoende onderhoud.

De garantie op isolerend dubbelglas is mede afhankelijk van de juiste plaatsing. Uitgangspunt bij het plaatsen van het glas dienen de thans geldende normen
en voorschriften (NPR 3577). In de praktijk blijkt dat er wel eens wordt afgeweken moet worden van de normen en voorschriften omdat bepaalde situaties dit verlangen. Het plaatsten van opdeklatten buiten is hier een duidelijk voorbeeld van. Niet iedere opdrachtgever wenst, bij de aanschaf van isolerende beglazing, zijn draaiende delen of deuren te vervangen.

Wat is een thermische breuk ?

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan 30 graden Celcius ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

 Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing.

Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk, kan het best door een vakman worden beoordeeld.

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuursverschillen in het glas.

U kunt de kans op een thermische breuk fors verkleinen door:
• Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen.
• Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen.
• De Beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie.
• Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing
• Handelingen te voorkomen die tot een temperatuursverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudwaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing)

Een thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en daardoor minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt.

Ben ik verplicht om veiligheidsglas te laten plaatsen ?

Voor het toepassen van veiligheidsglas is er een norm, de NEN 3569. Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Aan de hand van deze norm kunt u gemakkelijk zélf bepalen of in uw woning veiligheidsglas moet worden toegepast. Voor uw woning geldt dat wanneer de onderzijde van het glas zich tussen de 0 en 85 cm vanaf de vloer bevindt, dit veiligheidsglas dient te zijn. Tevens dient u bij alle balustrades, dakramen, daklichten en dakbeglazing (bijvoorbeeld van serres) veiligheidsglas toe te passen.

Tegen de financiële gevolgen van een ongeval met glas kunt u zich verzekeren, ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval van een ander. Maar tegen verdriet en emotionele schade als gevolg van lichamelijk letsel of schuldgevoelens dat u het ongeval had kunnen voorkomen, kunt u zich niet verzekeren. Dergelijke ongevallen kunt u voorkomen door op de juiste plaats veiligheidsglas toe te passen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Ik zie olie-achtige vlekken in mijn isolatieglas, hoe komt dat?

Interferentie is onder een bepaalde invalshoek zichtbaar in de vorm van petroleumachtige vlekken. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel. Dit is iets anders dan vlekken die ontstaan door verwering, vlekken die er overigens hetzelfde uitzien. Interferentievlekken verplaatsen zich echter over het oppervlak door tegen de ruit te drukken; vlekken door verwering doen dit niet.

De kans op interferentie is gering wanneer er gekozen wordt voor een glassamenstelling met ruiten van verschillende dikte. Bij gecoatglas (bijvoorbeeld HR++) komt dit verschijnsel minder vaak voor. Een samenstelling van gelijke glasdikte kan bij dit type beglazing dan ook wel eens toegepast worden.

Ik zie cementstrepen op mijn glas, hoe komt dat?

Door het uitloge van kalk uit steenachtige, cementhoudende mengsels, en beton kan er op glas schade ontstaat. Deze zo genaamde cementstrepen zijn meestal met normale
reinigingsmiddelen niet meer te verwijderen. Door onjuiste detaillering van de gevel kan het glas in aanraking komen met de uitlogende cementstof en kalkhoudend water. Deze
vervuiling zal op den duur een moeilijk te verwijderen cementafzetting en etsschade op het glas te zien geven. Voordat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd zal de oorzaak moeten worden opgelost. Soms is deze etsschade is nog te herstellen als het in een vroegtijdig stadium wordt geconstateerd en dus nog niet te ver is ingevreten in het glas.

De herstelmogelijkheden variëren van eenvoudig tot zeer agressief:

  • Bij de lichtere gevallen kunt u proberen de cementstrepen te verwijderen met WC-eend of een keramische kookplaatreiniger;
  • Bij wat zwaardere gevallen kunt u de verontreinigingen laten verwijderen door polijsten. Dit wordt meestal uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf met water waaraan puimsteenpoeder of ceriumoxide is toegevoegd;
  • Bij zware gevallen kan geprobeerd worden de verontreiniging met een etsvloeistof op basis van zoutzuur en fluorwaterstofzuur te behandelen. Het werken met etsvloeistoffen houdt een extra veiligheids- en gezondheidsrisico in en moet goed worden begeleid. Draag zuurbestendige kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht en draag altijd een mondmasker.

Bij al deze werkzaamheden gaat het in eerste instantie om het verwijderen van de afzetting op het glas. Door na het verwijderen van de cementstrepen het glas te behandelen met een waterafstotende laag zal het glas minder snel vervuilen. Deze laag kan bij nieuw glas gelijk bij de fabricage vanuit de fabriek worden aangebracht, maar kan ook later door een gespecialiseerd bedrijf op de bestaande beglazing worden aangebracht.

Hoeveel weegt een ruit?

Het soortelijk gewicht van glas is 2500 gram per milimeter dikte per vierkante meter glas.(2,5kg/mm/m2).
Bijvoorbeeld: een ruit van 200 x 100 cm in de dikte 6mm weegt: 2×1 x6 x2,5= 30 kg.

Bij gelaagd glas tel je de dikte van de glasbladen bij elkaar op (de massa van de folie is ca.250 gram/m2 en wordt bij de berekening meestal verwaarloosd).

Wat zijn de verschillen tussen gehard glas en gelaagd glas?

Gehard en gelaagd glas zijn beide veiligheidsbeglazingen met verschillende eigenschappen
KORT SAMENGEVAT:
Gehard glas breekt in tal van scherpe stukjes glas uiteen. Zijn gebruik is daarom verboden in toepassingen als balustrades of relingen, waarbij het risico dat men door een beglazing valt groot is. Gehard glas wordt bijvoorbeeld in glazen deuren of scheidingwanden gebruikt.

Gelaagd veiligheidsglas wordt vaak sandwichglas genoemd vanwege zijn samenstelling. Het betreft een assemblage van twee of meer glasbladen aan de hand van één of meerdere plastic tussenlagen van polyvinylbutyral (PVB) die enigszins “als een sandwich” tussen beide glasbladen worden geplaatst en die een opmerkelijke weerstand, adhesie en elasticiteit bieden.

De assemblage van het glas en de tussenlagen vormt een uiterst resistent en compact geheel. Indien het glas per ongeluk mocht breken, worden de scherven door de plastic tussenlaag vastgehouden. De glasscherven blijven als het ware aan de plastic tussenlaag “kleven”.

Opgelet ! voor inbraakvertragende, antidiefstal- en kogelwerende beveiliging is slechts een gelaagde oplossing mogelijk.

Waarom is ventileren verstandig?

Meer dan 80% van onze tijd brengen we binnenshuis door. Voor sommigen, de jongeren en de ouderen, is dat zelfs meer. Wetenschappers hebben aangetoond dat blootstelling aan vervuilde binnenlucht negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Beter geisoleerde huizen en een moderne levensstijl resulteren in een toenemende vochtigheidsgraad.

Het ventileren van huizen en kantoren is daarom essentieel voor de gezondheid van zowel het gebouw als de inwoners of gebruikers ervan. Activiteiten zoals verwarming, roken, koken, slapen, ..produceren vocht, geurtjes en vervuilde lucht.

Ventilatieroosters op het glas kunnen bijdragen aan de noodzakelijke luchtverversing. Ventilatieroosters zijn, in tegenstelling tot openstaande ramen, perfect inbraakveilig, vrij van regeninslag en insektenwerend.

Wat gebeurd er met mijn oude beglazing na het plaatsen van het nieuwe glas?

Bij het vervangen van uw beglazing zorgt Proglass bv er altijd voor dat de oude beglazing wordt afgevoerd. Proglass bv biedt uw oude beglazing aan voor recycling.

Kijkt u voor uitgebreide informatie op www.vlakglasrecycling.nl

Wat is zonwerende beglazing?

De zon produceert een energie die in twee polen kan worden opgesplitst
– warmte (directe energie= korte golven – indirecte energie= lange golven)
– licht
Zonwerende beglazingen hebben ten doel de gratis instroom van zonnewarmte in het gebouw te remmen. Hun doeltreffendheid wordt meestal gemeten aan de hand van de zontoetredingsfactor (ZTA), met andere woorden het percentage zonne-energie dat door de beglazing wordt toegelaten.
Basisprincipes
1) Hoe lager de ZTA waarde van het glas is, hoe minder zonne-energie het glas doorlaat en hoe meer het glas tegen de zonneschijn beschermt.
2) Het is onmogelijk een lichtdoorlaat (LTA) van 100% te combineren met een zontoetredingsfactor van 0%. Hoe hoger de LTA is, hoe hoger ook de zontoetredingsfactor zal zijn en hoe minder doeltreffend de beglazing zal zijn op het gebied van zonwering. Een goede zontoetredingsfactor vereist met andere woorden altijd een zeker opoffering van licht.
Zontoetredingsfactor= verhouding tussen de totale hoeveelheid door de beglazing doorgelaten energie en de invallende energie
Ofwel ZTA= DET (Directe Energietransmissie) + ET (Energietransmissie als gevolg van de energie-absorptie of opnieuw uitgestraalde energie)

Waarom zie ik condensvorming aan de binnenzijde/spouwzijde van mijn isolatieglas?

Als er condensvorming bij isolatieglas aan de binnenzijde van het dubbelglas ontstaat is de ruit lek. De condens is dan niet te verwijderen. Condensvorming aan de binnenzijde van isolatieglas kan ontstaan door achterstallig onderhoud of door een fabricagefout van de glasfabrikant. Het kan echter ook zijn dat de dubbele ruit aan het einde van zijn levensduur is (gemiddeld na 25-30 jaar)

Hoeveel btw betaal ik bij de aanschaf van glasproducten ?

Het plaatsen en laten vervangen van dubbel glas valt tijdelijk in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit is een van de maatregelen uit het woonakkoord om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Hiermee wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief van 6% is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Voorwaarde voor het verlaagde btw-tarief is dat de woning ouder is dan twee jaar.